Poniżej znajdziecie Państwo podstawe informacje o Uczelnianym Systemi Jakości Kształcenia, którego Wydziałowy Zespół jest fragamntem

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

Podstawa prawna działania:

 

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku, w sprawie: zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia.

 

Skład:

 

- pełnomocnik dziekana wydziału ds. doskonalenia jakości kształcenia - dr Mateusz Stępień.

- przedstawiciel nauczycieli akademickich, wskazany przez prodziekana wydziału właściwego ds. dydaktyki – dr hab. Janina Czapska, prof. UJ.

- przedstawiciel nauczycieli akademickich, wskazany przez prodziekana wydziału właściwego ds. dydaktyki – dr Michał Rusinek.

- przedstawiciel studentów wskazany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów - Wojciech Wyżykowski.

- przedstawiciel doktorantów wskazany przez Towarzystwo Doktorantów UJ – mgr Anna Okrasa.
- przedstawiciel administracji z tzw. pozostałych jednostek administracyjnych, wskazany przez prodziekana wydziału właściwego do spraw dydaktyki – mgr Łukasz Polak.
 

 

Zadania:

 

- opracowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych;
 
- inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej na wydziale;

- sporządzanie raportów z oceny własnej wydziału;

linicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim;
 
- upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia;

 

 

Planowane działania Zespołu:- Otwarta debata studencka o jakości kształcenia na WPiA – 6 czerwiec godz. 12:30, Bracka 12, sala Audytoryjna.

- List do pracowników i doktorantów prowadzących zajęcia w semestrze letnim 2010/2011 zawierający informację o systemie zarządzania jakością kształcenia na UJ.

- Uruchomienie strony internetowej dotyczącej jakości kształcenia na WPiA UJ:
http://www.jakosc.law.uj.edu.pl

 

Uczelniany system zarządzania jakością kształcenia.

 

Badania oceniające pracowników i doktorantów przez studentów są jednym z elementów szerszego projektu zarządzania jakością kształcenia na UJ. Oprócz nich wprowadzono także ankiety na temat oczekiwań osób, które pozytywnie przeszły rekrutację na nasz uniwersytet oraz absolwentów. Prowadzone są także wstępne badania pilotażowe nad tzw. barometrem studiowania, który dotyczy kwestii związanych z innym aspektami niż dydaktyczne (organizacje studenckie, rola starostów roku, dostęp do infrastruktury etc.). Pamiętajmy, że studenci mogą oceniać pracę sekretariatów i dziekanatów, a pracownicy i doktoranci oceniają pracę pionów centralnej administracji UJ. Jesteśmy zatem w trakcie niełatwego, ale nieuniknionego procesu tworzenia całościowego systemu obejmującego nie tylko zbieranie informacji (na temat ocen studentów oraz pracowników/doktorantów), budowanie struktur organizacyjnych na poziomie UJ oraz Wydziałów, Instytutów (dbających o raporty, wewnętrzne polityki oraz rekomendacje), ale także z różnorodnych działań promujących i inicjujących podnoszenie jakości kształcenia (np. nagrody dla najlepszych dydaktyków i pracowników administracji, Rektorski Fundusz Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi). W jeszcze szerszej perspektywie badania oceniające pracowników i doktorantów przez studentów są narzędziem budowania kultury ewaluacji, której najważniejszą cechą jest traktowanie „oceniania" oraz analizy informacji zwrotnej o tym, „jak mnie oceniono" jako normalnego elementu umożliwiającego samodoskonalenie i samorefleksję. Kultura ewaluacji to kultura oceniania, bycia ocenianym i wyciągania z tego wniosków służących lepszej realizacji celów naszej organizacji. Z tego już wynika, że podstawowym celem badań jest stworzenie swoistego kanału komunikacji pomiędzy dydaktykami a studentami, z którego obie strony mogą się czegoś nauczyć.